OFERTA

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna jest postępowaniem badawczym, mającym na celu stwierdzenie bądź wykluczenie wady wymowy, opóźnień w rozwoju mowy, nieprawidłowości komunikacyjnych wynikających z różnorodnych zaburzeń rozwojowych. Diagnozę stawia się na podstawie danych z wywiadu, obserwacji, testów artykulacyjnych i językowych.

Ocenie podlega:
 • sprawność aparatu artykulacyjnego
 • kinestezja artykulacyjna
 • rozumienie mowy
 • poprawność artykulacyjna (umiejętność wypowiadania głosek)
 • słuch fonemowy, pamięć słuchowa, poziom analizy i syntezy słuchowej
 • płynność i tempo mowy
 • zasób słownictwa
 • umiejętność formułowania zdań
 • czytanie i pisanie (u dzieci w wieku szkolnym)

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna to kompleksowe działania mające na celu korygowanie wad wymowy, rozwiązanie zdiagnozowanych problemów komunikacyjnych.

Terapią logopedyczną mogą być objęte dzieci z takimi zaburzeniami jak:
 • opóźniony rozwój mowy
 • artykulacyjne wady wymowy
 • jąkanie, zaburzenia tempa mowy
 • zaburzenia mowy wynikające z autyzmu, dziecięcego porażenia mózgowego, zespołów wad genetycznych
 • afazja i inne zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym
 • zaburzenia mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym
 • inne
Na zajęcia logopedyczne mogą zgłaszać się dorośli z:
 • afazją (zaburzenie mowy powstałe w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy w dominującej półkuli mózgu i upośledzające proces mówienia/rozumienia mowy)
 • wadami artykulacyjnymi
 • zaburzeniami płynności mowy
 • chorobami demielinizacyjnymi oraz demencyjnymi (choroba Alzheimera, Parkinsona)

KONSULTACJE

Konsultacja logopedyczna polega na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko/osoba dorosła, a następnie – w przypadku zasadności – dalsze ukierunkowanie i przedstawienie przebiegu pracy terapeutycznej.